Приоритет „Младежко предприемачество и младежка заетост“:

Цел 1: Младежка заетост и намаляване на младежката безработица.

Задачи:

1.1. Идентифициране, установяване и развитие на взаимоотношения с компании, работодатели, професионалисти, споделящи ценностите на Съвета;

1.2. Реализиране на изследване, което да идентифицира основните пропуски в подготовката, квалификацията и наличните вече формати за квалификация и обучение, които препятстват професионалната реализация на младите хора; неформално обучение и информационни кампании като се преятстват професионалната реализация на младите хора.

1.3. Провеждане на необходимите мероприятия, в отговор на изводите от 1.2.

Цел 2. Намаляване на „изтичането на мозъци“.

Задачи:

2.1. Управление на младежкия научен и академичен талант посредством:

  • Ранна идентификация на талантливи млади хора;
  • Провеждане на събития със състезателен и конкурсен характер, както и мониторинг на изявите на млади хора на събития със състезателен/конкурсен характер;
  • Създаване на общност от талантливи млади хора;
  • Установяване на връзка между талантливите млади хора;
  • Допълване на квалификацията на младите хора с академичен и научен талант, със знания в тяхната сфера на научни интереси.

Цел 3. Стимулиране на предприемачеството.

Задачи:

3.1 Проучване и създаване на списък с „препоръчани“ консултанти и организации, които да съдействат на предприемчиви млади хора;

3.2. Подкрепа и реализация на събития за насърчаване на предприемачеството (networking, идентифициране на предприемачи и др.).