Приоритет „Образование“:

Цел 1. Популяризиране и утвърждаване на неформалното учене като начин за придобиване на компетенции.

Задачи:

1.1. Организиране на обучения, семинари, конференции и др. събития;

1.2. Изготвяне на документи (резултат от 1.1);

1.3. Валидиране и признаване на компетенции, придобити чрез неформалното учене.

Цел 2. Изясняване и утвърждаване на социалните и т.нар. „меки“ умения като част от ефективното включване в пазара на труда.

Задачи:

2.1. Провеждане на проучвания, фокус групи, анкети и др., в това число създаването на архив от налични таблици, доклади, база данни;

2.2. Организиране на общи действия със заинтересованите страни;

2.3. Провеждане на контекстно-ориентирани дейности; 2.4. Нови програми в училищата (МОН).

 

Цел 3. Популяризиране на различни образователни възможности.

Задачи:

3.1. Картографиране на младежки, студентски и ученически информационни точки и организации.

Цел 4. Ученици-лидери – развитие на лидерските умения в ранна възраст.

Задачи:

4.1. Академии;

4.2. Популяризиране на добри практики и други свързани събития.

Цел 5. Подкрепа и поощряване за включване на мотивирани и компетентни млади учители в образователната ни система.

Задачи:

5.1. Изготвяне на анализи и проучвания;

5.2. Изготвяне на документи и предложения.