Нашите ценности

Основни цели и принципи:

 • Свобода
 • Прозрачност
 • Равенство;
 • Толерантност;
 • Борба с дискриминаципта
 • Интегрирация
 • Свобода на словото и мисълта
 • Свободен избор на професия и право на работа
 • Право на образование
 • Право на информация
 • Интегриране на хора с увреждания
 • Взаимопомощ