Неправителствени организации

Какво е представляват неправителствените организации?

Неправителствена организация е група с участие доброволчески лица, които не са свързани с правителството и нямат за цел печалба. Въпреки това някои НПО, особено тези, базирани в авторитарни държави, могат да бъдат създадени или контролирани от правителствата, като работничиските съюзи в държавите от Варшавския пакт. Според повечето дефиниции политическите партии и престъпните или насилствени партизански формации не се считат за НПО. Проблемите, с които се занимават тези групи, обхващат целия диапазон от човешки проблеми:. 

  • човешки права – най-често става въпрос за свобода на словото, премахване на експлотирането, осигуряване на базови човешки нужди като храна и вода и премахване на расовата и половата дискриминация;
  • защита на околната среда – тук целта е да да се намалят или премахнат дейности и предприятия, вредящи на околната среда;
  • помощ при бедствия – обикновено тези организации са с по-кратък живот или по-големи такива се намесват само ако има по-сериозно бедствие (пример за това е Червения кръст/полумесец).

Обхватът на техните дейности може да бъде местен, национален или международен. Някои изпълняват квазиправителствена дейност за етнически групи, които нямат собствена държава и са слабо прредставени. Те могат да бъдат финансирани от частни дарения, международни организации, правителства или комбинация от тях.

Защита на правата на човека чрез НПО

Настоящата законодателна рамка за правата на човека често се оказва непосилна за по-слабите части на обществото. Така на помощ се намесват неправителствени организации. НПО по целия свят, които служат като „съвестта на обществото“, тъй като защитават правата на човека. Те изпълняват широк набор от задачи, включително социално подпомагане, посредничество при спорове, борба за правата на неравностойните и предлагане на техническа поддръжка и обучение. НПО за правата на човека се определя като „частна асоциация, която отделя значителни ресурси за насърчаване и защита на правата на човека, която е независима както от правителствени, така и от политически групи, които се стремят към политическа власт и която сама по себе си не се стреми към такава власт“.

Неправителствените организации са ключови участници от третия сектор в развитието на правата на човека, хуманитарните действия, равенството между половете, социална справедливост и много други обществени дейности. Женските НПО са най-известни с два различни, но често свързани вида дейност. Първият е предоставяне на услуги на нуждаещи се жени и организиране на застъпничество за политики. Другият са кампании за постигане на социална спрведливост, в полза на премахване на неравенство между половете. НПО също са активни в широк набор от други специализирани роли като изграждането на паритет на демокрацията, разрешаването на конфликти, анализ на политика, научни изследвания и предоставянето на информация. НПО са основни партньори на правителствата в постигането на равенство на правата ев обществото. Едни от най-развитите неправителствени дружества са Save the Children (120 държави), Doctors without Borders (70+ държави), Oxfam International (90+ държави).

Развитие на образование чрез усилията на НПО

Неправителствените институции имат важна роля в сферата на обучението, работейки за подобряване на образователните системи и осигуряване на равни възможности за всички. Техните цели за гражданското образование са многостранни, насочени към справяне с различни предизвикателства и насърчаване на цялостно развитие, особено в държави от третия свят. Много неправителствени организации организират образователни инициативи, които до момента са помогнали на изключително много деца и възрастни, които допреди са нямали възможност за образование. Неправителствените дружества се фокусират върху повишаване на качеството на образованието чрез прилагане на иновативни методи на преподаване, разработване на учебни програми и програми за обучение на учители. Те се застъпват за подходи, ориентирани към обучаемия, които насърчават критично мислене, креативност и умения за учене през целия живот.

Равенството между половете, също така, е ключова цел в образованието. Те работят за премахване на различията между половете в достъпа до образование.

Предоставяне на социална помощ

НПО често предоставят директни връзки с общността, услуги и подкрепа на уязвимите групи от населението. Те създават здравни клиники, образователни институции, центрове за консултиране и приюти, наред с други инициативи. Като запълват пропуските в държавните услуги, НПО гарантират, че хората имат достъп до основни ресурси, грижи и подкрепа. Една от основните роли на неправителствените организации е да се застъпват за социална промяна и да оказват влияние върху политическите решения. Чрез провеждане на изследвания, НПО оказват натиск върху правителствата и международните организации да прилагат политики, които насърчават социалното развитие. Например организации като Амнести Интернешънъл и Хюман Райтс Уотч се застъпват за активизъм за правата на човека, насърчавайки правна реформа и отчетност на местно и глобално ниво. НПО често се намесват там, където липсват обществени услуги. Те предоставят основни услуги като здравеопазване, образование, чиста вода и канализация на необслужвани, финансови затруднения и маргинализирани общности. Тези услуги са съобразени с местните нужди и се предоставят по културно чувствителен начин, като се гарантира, че общностите получават подкрепата, от която се нуждаят, за да имат минималните условия за добър живот. Неправителствени организации като Лекари без граници изпълняват тази роля, като предоставят медицински грижи в райони на конфликти и бедствия. Подпомагането и регулирането на помощи са в основата на усилията на НПО. Те предоставят на хората и общностите знанията, уменията и ресурсите, за да поемат отговорност за собствения си растеж. Чрез програми за обучение, професионални семинари и стартиращи инициативи НПО дават възможност на хората да станат самодостатъчни и да допринесат за своите местни икономики. Програмите за микрокредитиране на Grameen Bank измъкват милиони от бедност. Такива програми служат като хранилища на знания и опит, като провеждат изследвания, събират данни и разпространяват информация по неотложни социални проблеми. Чрез споделяне на информация за области като изменението на климата, неравенството между половете и различията в здравеопазването, сдръжения предоставят информация на обществеността и ръководят вземането на решения въз основа на доказателства на всички нива на обществото.

Изграждане на гражданско общество: ролята на НПО

Неправителствените организации се ползват с голям доверие от своите членове и от обществото да изразяват техните безпокойства, да представляват общите им интереси и да обединяват хората около различни каузи, поради което имат значителен принос в изграждането на политиката. Те целят да изразяват нуждите на своите членове и да подкрепят интересите на обществото като цяло и по този начин играят ролята на ключово средство за участие и насърчаване на ангажираността на гражданите. За да се гарантира включването без дискриминация на приноса на неправителствените сдружения в политическия процес на вземане на решения, е необходимо създаването на благоприятна среда – подкрепа на основните демократични принципи, политическа воля, благоприятно законодателство, ясни и точни процедури, дългосрочна подкрепа и ресурси за устойчиво гражданско общество, обществено благо, споделени пространства за диалог и сътрудничество. 

Предизвикателства за развитието на НПО

Водени от желанието да помагат, много хора по света правят смела крачка напред и създават неправителствена организация, без ясна осведоменост от трудностите и рисковете. В много страни процесът на регистрация не е много сложен или скъп и това насърчава повече хора да създават повече сдружения. След известно време те откриват, че създаването и регистрирането е най-лесното предизвикателство в процеса и скоро ще разберат, че предстоят много сериозни предизвикателства. Някои от тези предизвикателства с течение на времето ще доведат до закриването на неправителствената организация и общността ще загуби лоялен помощник, който е помогнал на много от уязвимите хора в тази общност.

Намирането на достатъчно средства, които да подкрепят всичките им програми и действия е често срещам проблем. Хората имат ограничени умения за мобилизиране на ресурси и често не търсят налични средства на местно ниво, предпочитайки да чакат международни донори да се обърнат към тях.

Също има малко разбиране защо такива организации трябва да имат управителни съвети или какви трябва да бъдат техните роли и функции. Въпреки че доброто управление е много важно за отчетността и прозрачността на инициативата, много основатели не желаят да загубят властта си в полза на борда и да продължат да се насочват в посоката, която служи на техните интереси. Лошата работа в мрежа и липсата на координация също често са предизвикателства. Това е причината за дублирането на усилията, противоречивите стратегии на ниво общност, липсата на поука от опита и неспособността на неправителствените групи да се справят с местните структурни причини за бедност, лишения и изостанало развитие. Много неправителствени организации, както големи, така и малки, се намесват на ниво общност без никакво задълбочено проучване на общността и изпълняват проекти, без да вземат предвид текущите инициативи и нужди на общността.

Заключение 

Неправителствените организации, са групи от доброволчески лица, които участва в развитието на социални проекти. Те могат да бъдат интернационални, помагайки на населението в много сфери – здравеопазване, образование, равни права и достъп до различни неща. Както всяко сдружение, и тези имат затруднение – има пречки като липса на възможност за комуникация и липса на средства, които могат да спрат развитието на добра кауза.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *