Всичко за канвас бизнес моделът

Какво представлява канвас моделът

Канвас бизнес моделът е инструмент за стратегическо управление за бързо и лесно дефиниране и съобщаване на бизнес идея или концепция. Той се различава от традиционния бизнес план с това, че предлага много по-лесен начин за разбиране на различните основни елементи на стартъп идея.

Канвас бизнес моделът представлява документ, състоящ се от една страница, в който се разглеждат отделни елементи на бизнес или продукт, като идеята се структурира по последователен начин. В дясната част на канвас модела фокусът е върху клиента (външен), а в лявата страна – върху бизнеса (вътрешен). Както външните, така и вътрешните фактори се срещат около предложението за стойност, което е обменът на стойност между бизнеса и клиента.

Сегмент за потребители

Потребителите са групи от хора или компании, към които се опитвате да се насочите и да продадете своя продукт или услуга. Сегментирането на потребителите въз основа на прилики като например географски район, пол, възраст, поведение, интереси и т.н. дава възможност да бъдат задоволени по-добре техните нужди, чрез персонализиране на решението, което им предоставяте.

Предложение за стойност (Value proposition)

Това е градивният елемент, който е в основата на канвас бизнес модела. То

представлява вашето уникално решение (продукт или услуга) за проблем, пред който е

изправен клиентски сегмент.

Предложението за стойност трябва да бъде уникално и трябва да се различава от това на конкурентите. Ако се предлага нов продукт, то той трябва да бъде иновативен. При предлагане на продукт, който вече съществува на пазара, един предприемач трябва да се увери, че той се откроява с нещо ново. Предложенията за стойност могат да бъдат количествени (цена и скорост на обслужване) или качествени (клиентско изживяване или дизайн).

Канали за информация

Този блок от канвас модела трябва да опише как компания ще комуникира и ще достигне до клиентите. Каналите са допирните точки, които позволяват на потребителите да се свържат с компанията Ви.

Каналите играят важна роля за повишаване осведомеността на клиентите за предлагания продукт или услуга. Каналите могат също да се използват, за да се даде

възможност на клиентите да купят продукта или услугата, както и да се предложи

поддръжка след закупуването.

Съществуват два вида канали:

 • Притежавани канали: фирмен уебсайт, сайтове за социални медии, вътрешни продажби и др.
 • Партньорски канали: уебсайтове на партньори, дистрибуция на едро, търговия на дребно и др.

Видове взаимоотношения с клиенти

В този раздел от канвас модела трябва да се установи типа връзка, която ще се поддържа с всеки клиентски сегмент или как ще се взаимодейства с тях.

Съществуват няколко вида взаимоотношения с клиенти:

 • Лична помощ: взаимодействате с клиента лично или по имейл, чрез телефонно

обаждане или по друг начин.

 • Специализирана лична помощ: вие назначавате специален клиентски представител за отделен клиент.
 • Самообслужване: тук не поддържате връзка с клиента, а предоставяте това, от което клиентът се нуждае, за да си помогне сам.
 • Автоматизирани услуги: това включва автоматизирани процеси или машини, които помагат на клиентите да извършват услуги сами.
 • Общности: те включват онлайн общности, където клиентите могат да си помагат

взаимно при разрешаването на собствените си проблеми по отношение на продукта или услугата.

 • Съвместно създаване: тук компанията позволява на клиента да се включи в

проектирането и разработването на продукта. Например, YouTube даде възможност

на своите потребители да създават съдържание за своята аудитория.

Ключови дейности

В този раздел от канвас бизнес модела трябва да се изброят всички ключови дейности, които трябва да направите, за да работи Вашият бизнес.

Тези ключови дейности трябва да се съсредоточат върху изпълнението на предложението за стойност, достигане до клиентски сегменти и поддържане на

взаимоотношения с клиенти и генериране на приходи.

Основните категории ключови дейности включват:

 • Производство: проектиране и доставка на продукт в значителни количества и с високо качество. Това може да е и самото предоставяне на дадена услуга.
 • Решаване на проблеми: намиране на нови решения на индивидуални проблеми, пред които са изправени клиентите.
 • Поддържане на платформи: Създаване и управление на платформи. Например Microsoft предоставя надеждна операционна система за поддръжка на софтуерни продукти на трети страни.

Ключови ресурси

Това е блокът в канвас модела, в който се изброяват ключовите ресурси или основните входящи данни необходими, за да изпълни един предприемач ключовите си дейности, за да създаде предложението си за стойност.

Различните видове ресурси включват:

 • Човешки ресурси (служители)
 • Финансови ресурси (парични средства, кредитни линии и др.)
 • Интелектуални ресурси (марка, патенти, интелектуална собственост, авторско право)
 • Физически ресурси (оборудване, инвентар, сгради)

Ключови партньори

Ключови партньори са външни компании или доставчици, които ще помогнат да

извършвате ключовите си дейности. Тези партньорства са необходими с цел

намаляване на рисковете и придобиване на ресурси.

Ето някои видове партньорства:

 • Стратегически съюз: партньорство между неконкуренти
 • Сътрудничество: стратегическо партньорство между партньори
 • Съвместни предприятия: партньори, развиващи нов общ проект
 • Отношения купувач-доставчик: осигуряване на надеждни доставки

Разходи

В този блок от канвас модела Вие идентифицирате всички разходи, свързани с

управлението на Вашия бизнес.

Ще трябва да се съсредоточите върху оценката на разходите за създаване и

предоставяне на вашите предложения за стойност, създаване на потоци от приходи и

поддържане на взаимоотношения с клиенти. Това ще бъде по-лесно, след като сте

определили вашите ключови ресурси, дейности и партньори.

Бизнесът може да бъде управляван от разходите (фокусира се върху минимизиране на разходите, когато е възможно) и управляван от стойност (фокусира се върху предоставянето на максимална стойност за клиента).

Приходи

Потоците от приходи са източниците, от които една компания генерира пари, като продава своя продукт или услуга на клиентите. В този блок трябва да опишете как ще спечелите приходи от Вашите предложения за стойност.

Поток от приходи може да принадлежи към един от следните модели:

 • Приходи, базирани на транзакции: направени от клиенти, които правят еднократно плащане
 • Повтарящи се приходи: направени от текущи плащания за продължаващи услуги или услуги след продажбата

Има няколко начина, по които можете да генерирате приходи:

 • Продажба на активи: чрез продажба на правата на собственост върху продукт на купувач
 • Такса за използване: чрез таксуване на клиента за използването на неговия продукт или услуга
 • Абонаментна такса: чрез таксуване на клиента за редовно и последователно използване на неговия продукт
 • Отдаване под наем: клиентът плаща, за да получи изключителни права за използване на актив за определен период от време
 • Лицензиране: клиентът плаща, за да получи разрешение за използване на интелектуалната собственост на компанията
 • Брокерски такси: приходи, генерирани от действието като посредник между две или повече страни
 • Реклама: като таксувате на клиента да рекламира продукт, услуга или марка, използвайки фирмени платформи.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *