Приоритет „Човешки права и гражданска активност“:

Цел 1. Подпомагане и насърчаване на младежкото включване.

Задачи:

1.1. Подкрепа на младежки инициативи и тяхното развитие; 1.2. Мултиплициране на добри практики в сферата на младежката включване; 1.3. Изграждане на устойчиви партньорства с институции и организации в младежката сфера; 1.4. Организиране на кампании и инициативи по актуални теми в изпълнение на политики на ЕС, Съвета на Европа и ООН, касаеща младите хора;

Цел 2. Популяризиране на гражданската активност.

Задачи:

2.1. Популяризиране на добри практики в сферата на гражданската активност; 2.2. Създаване на мрежа от млади лидери; 2.3. Запознаване на младите хора с гражданските права.

Цел 3. Повишаване на информираността и разбирането на правата на човека.

Задачи:

3.1. Провеждане на семинари, кампании и инициативи, свързани със защита на права на човека, особено по въпросите на правата на детето, дискриминация, равнопоставеност между половете.