Нашите ценности

Нашите ценности

Основни цели и принципи:

·         Свобода

·         Прозрачност

·         Равенство;

·         Толерантност;

·         Борба с дискриминаципта

·         Интегрирация

·         Свобода на словото и мисълта

·         Свободен избор на професия и право на работа

·         Право на образование

·         Право на информация

·         Интегриране на хора с увреждания

·         Взаимопомощ